تاریخ

  • چرا دانستن تاریخ یک کشور اهمیت دارد؟
  • آیا شما با تاریخ وطن تان آشنایی دارید؟
  • تاریخ کشور تان چه گونه در شکل گیری وضیعت امروزی کشورتان تأثیر گذاشته است؟
  • به نظر شما علت اهمیت تاریخ ناروی برای ناروی امروزی چیست؟

حال در مورد تاریخ ناروی از زمان اولین انسان های که هزاران سال پیش تا به امروز وارد این سرزمین شده اند و همچنین به واقعیات تاریخی که برای ناروی امروزی قابل اهمیت بود نظری خواهیم داشت.

ناروی یک سیستم دموکراسی عصری با سیستم رفاهی پیشرفته دارد. اغلب نارویژی ها وضعیت مالی شخصی خوبی دارند، و جمعیت کشور نسبتا از تحصیلات خوبی برخوردار است. مرد و زن هردو در زنده گی کاری اشتراک می نمایند. جامعه با قوانین و توافقات اداره می شود که تحصیلات، مراقبت صحی و کمک مالی را در صورت ضرورت برای ساکنانش تضمین می کند. در دهه های اخیر، تکنالوژی پیشرفت سریعی داشته که این موضوع نیز بالای جامعه نارویژی اهمیت قابل ملاحظهٔ خود را داشته است. تکنالوژی باعث ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، تغییردر شغل های موجوده و نیز باعث تغییر در زنده گی شخصی مردم میگردد. ناروی یک جامعه چند فرهنگی و متنوع است.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).