Lịch sử

  • Tại sao việc biết đến lịch sử của một quốc gia là điều quan trọng?
  • Bạn có biết đến lịch sử đất nước của bạn không?
  • Lịch sử nước nhà đã ảnh hưởng đến đất nước của bạn ngày nay bằng cách nào?
  • Theo bạn nghĩ lịch sử của Na Uy quan trọng bằng cách nào đối với đất nước Na Uy ngày nay?

Chúng ta sẽ nhìn lại lịch sử của Na Uy kể từ khi những người đầu tiên đến đất nước này cách đây nhiều nghìn năm cho đến tận ngày nay. Chúng ta sẽ xem một số sự kiện lịch sử đã có ý nghĩa như thế nào đến nước Na Uy hiện nay.

Na Uy là một nước dân chủ hiện đại với phúc lợi cao. Hầu hết mọi người ở Na Uy có kinh tế khá, và dân số có trình độ học vấn tương đối cao. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều tham gia vào đời sống lao động. Xã hội được điều chỉnh bởi hàng loạt luật lệ và thỏa ước nhằm bảo đảm cho người dân về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phụ giúp tài chính khi cần thiết. Trong những thập niên gần đây, đã có một sự phát triển công nghệ nhanh chóng. Điều này cũng có ý nghĩa đến xã hội Na Uy. Nhiều việc làm được tạo ra, công việc làm thay đổi và đời sống riêng tư của hầu hết mọi người cũng đổi thay theo. Na Uy là một xã hội đa văn hóa và đa dạng.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).