ታሪኽ

  • ታሪኽ ሓንቲ ሃገር ምፍላጥ ኣገዳሲ ዝዀነሉ ስለምንታይ እዩ፧
  • ታሪኽ ዓድኻ ትፈልጦዶ፧
  • ታሪኽ ናይ ዓድኻ ነዚ ሎሚ ዘላቶ ሃገርካ ብኸመይ መንገዲ ዝጸለዋ ኮይኑ ይመስለካ፧
  • ታሪኽ ኖርወይ ነዛ ሎሚ ዘላ ኖርወይ እንታይ ትርጕም ወይ ጽልዋ ዘሎዎ ይመስለካ፧

ታሪኽ ኖርወይ ካብቶም ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ናብዛ ሃገር ዝመጽኡ ሰባት ክሳዕ እዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ክንርኢ ኢና። ገለ ካብቲ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ኣብቲ ሕጂ ኖርወይ ዘላቶ ኵነታት ብኸመይ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ክንርኢ ኢና።

ኖርወይ ክብ ዝበለ ማሕበራዊ ውሕስነት ዘሎዋ ዘመናዊት ደሞክራስያዊት ሃገር’ያ። መብዛሕትኦም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ሰባት ጽቡቕ ቍጠባ ዘሎዎምን ነበርታ ኸኣ ብተዛማዲ ክብ ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ ዘሎዎምን እዮም። ደቂተባዕትዮን ደቂ’ንስትዮን ኣብ ስራሕ ዓለም ይካፈሉ እዮም። እቲ ሕብረተሰብ በቲ ነቶም ዜጋታት ኣድላዪ ዝኾነ ሕግታትን ውዕላትን ማለት ንትምህርቲ፡ ክንክን ጥዕናን ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ቍጠባዊ ደገፍ ዘውሕስ ዝምራሕ’ዩ። ኣብዚ መወዳእታ ዓሰርተታት ዓመታት ቅልጡፍ ቴክኖሎጅያዊ ምዕባለ ተራእዩ። እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ኖርወይ’ውን ጽልዋ ኣሕዲሩ። ዝያዳ ናይ ስራሕ ቦታታት ከፊቱ፡ እቲ ዝነበረ ስራሕ ዕማም ከም ዝቕየር፡ ናይ መብዛሕኡ ሰብ ውልቃዊ ናባራ’ውን ከም ዝቕየር ገይሩ። ኖርወይ ብዙሓት ብሄራትን ዝተፈላለየ ባህሊ ዘሎዎ ሕብረተሰብን ዝነብረላ’ያ።

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).