ประวัติศาสตร์

  • ทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ประวัติศาสตร์?
  • ท่านรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านเกิดของท่านหรือไม่?
  • ประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านเกิดของท่านส่งผลกับสถานะของประเทศดังกล่าวในวันนี้อย่างไร?
  • ท่านคิดว่าประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์มีความสำคัญกับนอร์เวย์ในปัจจุบันหรือไม่?

ตอนนี้เราจะมาดูประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์จากคนกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงประเทศนี้ ตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน เราจะมาดูว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์บางเหตุการณ์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อนอร์เวย์ในปัจจุบัน

นอร์เวย์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่และมีระบบสวัสดิการที่พัฒนาแล้ว ชาวนอร์เวย์เกือบทุกคนมีฐานะทางการเงินส่วนตัวที่ดี และประชากรก็มีการศึกษาที่ค่อนข้างดี ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมในตลาดแรงงาน สังคมถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อตกลงที่รับประกันว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการเงินถ้าจำเป็น มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในหลายสิบปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ยังส่งผลต่อสังคมนอร์เวย์อีกด้วย โดยช่วยเพิ่มตำแหน่งงาน การเปลี่ยนงานเดิม และชีวิตส่วนตัวของคนก็เปลี่ยนแปลงไป นอร์เวย์เป็นสังคมหลายวัฒนธรรมและมีความหลากหลาย

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).