تاریخ

  • چرا آشنایی با تاریخ یک کشور مهم است؟
  • آیا تاریخ کشور خود را می دانید؟
  • تاریخ کشور شما چگونه بر وضعیت كنونی کشور تأثیر گذاشته است؟
  • به نظر شما تاریخ نروژ از چه جهت برای نروژ امروزی اهمیت دارد؟

ما به تاریخ نروژ از اولین مردمانی که هزاران سال پیش به این کشور آمدند تا به‌ امروز نگاه خواهیم کرد. ما بررسی اجمالی خواهیم کرد که چگونه‌ برخی از رویدادهای تاریخی بر وضعیت کنونی نروژ تأثیر گذاشته است.

نروژ یک دموکراسی مدرن با رفاه بالا است. اکثر مردم نروژ دارای وضعیت مالی خوبی هستند و جمعیت آن سطح تحصیلات نسبتاً بالایی دارند. هر دوی مردان و زنان در زندگی کاری شرکت دارند. جامعه بر اساس مجموعه‌ای قوانین و قرارداد اداره می شود که تحصیلات، مراقبتهای بهداشتی و کمکهای مالی را در صورت نیاز برای شهروندان تامین می کند. در دهه‌های اخیر، توسعه سریع فناوری وجود داشته است. این امر بر جامعه نروژ نیز تأثیر گذاشته است. این فناوری مشاغل بیشتری ایجاد می کند، نوع کارها تغییر می کند، و زندگی شخصی اکثر افراد نیز تغییر می کند. نروژ یک جامعه چند فرهنگی و متنوع است.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).