تاریخ

  • ولې د یوه هیواد د تاریخ په اړه معلومات درلودل مهم دي؟
  • آیا تاسو د خپل هیواد د تاریخ په اړه معلومات لرئ؟
  • ستاسو د هیواد تاریخ د ننني وضعیت په درلودلو کې څه اغېز لري؟
  • څه فکر کوئ چې د ناروې پخواني تاریخ د نننۍ ناروې په درلودلو کې څه اغېز لري؟

موږ به اوس د ناروې په تاریخ کې هغو لومړینو انسانانو ته نظر واچوو چې زرګونه کاله دمخه دې هیواد ته راغلي دي. موږ به وګورو چې څنګه ځینې تاریخي پیښې د ناروې د نن ورځې په وضعیت اغیزه لري.

ناروې یوه عصري ډیموکراسي ده چې یو ښه پرمختللي هوسا د ژوند سیستم لري. ډیری نارویژیان سالم شخصي ماليات لري، او نفوس یې نسبتا ښه تعلیم یافته دی. دواړه نارینه او ښځینه په کاری چاپېریال کې ونډه لري. ټولنه د قوانینو او قواعدو له مخې اداره کیږي چې د اوسیدونکو تعلیم، روغتیا پاملرنې او د اړتیا په صورت کې مالي مرستې تضمینوي. پدې وروستیو لسیزو کې د ټیکنالوژۍ په ډګر کې چټک پرمختګ شوی. دغو بدلونونو د ناروې په ټولنه هم اغیز کړی. پدې سره ډیرې کاري فرصتونه رامنځته شوي دي، موجوده دندې بدلون مومي او د خلکو شخصي ژوند ورسره جوخت بدلون کوي. ناروې یو ګڼ کلتوريزه او متنوع ټولنه ده.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).