Histori

  • Pse është e rëndësishme të njihni historinë e një vendi?
  • A e dini historinë e vendit tuaj?
  • Si ka ndikuar historia e vendit tuaj në atë që është sot?
  • Në çfarë mënyre mendoni se është domethënëse historia e Norvegjisë për Norvegjinë sot?

Tani do të shohim historinë e Norvegjisë që nga njerëzit e parë që mbërritën në vend mijëra vjet më parë e deri në ditët e sotme. Ne do të shohim se si ngjarje të caktuara historike kanë pasur ndikim në atë se si është Norvegjia sot.

Norvegjia është një demokraci moderne me një sistem mirëqenie shumë të zhvilluar. Shumica e norvegjezëve kanë financa të shëndosha personale dhe popullsia është relativisht e arsimuar. Burrat dhe gratë janë pjesë e tregut të punës. Shoqëria qeveriset nga ligje dhe marrëveshje që u garantojnë banorëve arsim, kujdes shëndetësor dhe ndihmë financiare nëse është e nevojshme. Ka pasur një zhvillim të shpejtë në fushën e teknologjisë në dekadat e fundit. Kjo ka sjellë ndikim edhe në shoqërinë norvegjeze. Krijon më shumë vende pune, punët ekzistuese ndryshojnë dhe ndryshon edhe jeta private e njerëzve. Norvegjia është një shoqëri multikulturore dhe e larmishme.

Tips til undervisningen

Utforsk den interaktive tidslinjen sammen med deltakerne.

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om hvorfor det er viktig å vite noe om historie: Sammenheng mellom tidligere historie og nåtid, identitetsskapende, utvikling over tid, enkelthendelser i historien som markeres i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale oppsetninger av historiske hendelser, minnemarkeringer (22. juli)

Stikkord for dagens Norge: demokrati, flerpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).

Tips til undervisninga

Utforsk den interaktive tidslinja saman med deltakarane.

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om kvifor det er viktig å vite noko om historie: Samanheng mellom tidlegare historie og notida, identitetsskapande, utvikling over tid, einskildhendingar i historia som blir markerte i landet i dag (8. mai, 17. mai). Lokale spel som byggjer på historiske hendingar, minnemarkeringar (22. juli).

Stikkord for Noreg i dag: demokrati, fleirpartisystem, monarki, protestantisk kristendom, Stortinget

Snakk om kunstverket

Vikinger i lite vikingskip med dragehode. Maleri.
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Nordmennene lander på Island år 872» malt av Oscar A. Wergeland (1877).