一次和二次世界大战

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Stikkord til spørsmålet om lover for arbeiderne: arbeiderbevegelsen, fagforeninger, fokus på menneskerettigheter og menneskeverd

Det finnes internasjonale avtaler for hva som er lov og ikke lov i krigføring, bl. a. behandling av krigsfanger. Ha gjerne fokus på hvordan et land kan bygges opp etter en krig med vekt på oppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig.

I noen kriger kjemper man ikke bare mot en ytre fiende. Det kan være interne konflikter som fører til krigshandlinger (borgerkrig). Læreren kjenner til gruppen sin og må ta kunnskap om deltakernes bakgrunn med når undervisningen planlegges. Det kan sitte deltakere som representerer ulike sider i klasserommet.

Kjenner deltakerne til «Quisling» som begrep i ulike språk? I så tilfelle, snakk om opprinnelsen til begrepet.

Tips til undervisninga

Snakk saman

Stikkord til spørsmålet om lover for arbeidarar: arbeidarrørsla, fagforeiningar, fokus på menneskerettar og menneskeverd

Det finst internasjonale avtalar om kva som er lov og ikkje lov i krig, mellom anna når det gjeld korleis krigsfangar skal handsamast. Ha gjerne meir fokus på korleis eit land kan byggjast opp att etter krig, med vekt på oppbygginga av Noreg etter andre verdskrigen.

I nokre krigar kjempar ein ikkje berre mot ein ytre fiende. Interne konfliktar kan òg føre til krigshandlingar (borgarkrig). Læraren kjenner gruppa si og må ta omsyn til deltakarane sin bakgrunn når undervisninga blir planlagd. Det kan sitje deltakarar som representerer ulike sider i ein konflikt, i klasserommet.

Kjenner deltakarane til Quisling som eit omgrep i ulike språk? Dersom det er kjent, snakk om opphavet til omgrepet.

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Digitale ferdigheter

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

gi eksempler på noen av de viktigste historiske hendelsene og prosessene som har dannet grunnlaget for framveksten av demokratiet i Norge  

Kjerneelement

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet

一次和二次世界大战

Militære fly over en bombet by. Foto.
GettyImages

挪威于1905年再度成为一个独立国家,展开了一个新的时代。20世纪初人口增加,城市的居民越来越多,工业也扩大发展。

Kraftverk med åpne sluser. Foto.
GettyImages

在挪威有许多瀑布,19世纪末时,挪威人开始利用水力发电,兴建了许多工厂,需要更多的劳动力。许多人搬到城市里,有些房屋有电力,城市里有路灯,有些城市还有了电车。船装有柴油发动机,可以行驶的更远更快。第一批汽车来到了这个国家。

一项特别的法律确保水力发电可由私营部门开发,但水电资源本身仍旧归属公共财产。

国会有许多事要做。工会希望工人们有更好的工作条件,为改革施加压力。国会因此制定了一连串的法律,决定任何人每天工作时间都不应超过10小时,在1919年时这条法律改为8小时。所有工人都有权享受病假补贴,这表示工人生病时可向国家领钱。

自1898年起,25岁以上的男性有国会选举的投票权,而从1913年起,25岁以上的女性也得到相同的权利。

一次世界大战

在1914至1918年间,第一次世界大战横扫欧洲,虽然挪威没有积极参与这场战争,仍然在经济上受到了相当大的影响。战争期间谷物、咖啡和糖等货物短缺,因此国家对这些货物实行配给。

战间期

一次和二次世界大战之间的时期称为战间期,如同世界大部分地区,挪威几乎在这整段时期间发生经济危机,许多人失业。

二次世界大战

德国于1939年9月入侵波兰,发动第二次世界大战。挪威于1940年4月9日被德国占领,在挪威的战斗只持续了几个礼拜,挪威就投降了,国王和内阁逃至英国,在那里继续指挥为挪威的自由战斗。当时统治被占领的挪威是由Vidkun Quisling领导、亲德而且非经民主选举出的政府。

Svart-hvitt bilde av Karl Johans gate. To ryttere til hest rir langs gaten, og biler er parkert på siden. På veggen henger et stort flagg med et hakekors.
Rigmor Dahl Delphin, Oslo Museum

尽管在挪威领土上发生的直接战斗不多,好几个反抗军团以破坏行动、出版非法报纸、组织公民抗命、和消极抵抗方式,来对抗德国占领军。许多反抗军成员不得不逃离出国,在大战期间有约5万挪威人逃到瑞典,许多人为帮助他人冒很大的险。

Svart-hvitt-bilde av et ødelagt hus. Taket er rasert og vi ser røyk i bakgrunnen. Foto
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

在北挪威有很多人遇害,当德军撤退时,Finnmark和Troms北区大部分地方都被夷为平地,希特勒下令将大多数的建筑和基础设施烧毁。
德国逐渐在越来越多的前线失利,于1945年5月被迫投降,总共有超过1万挪威人为这场大战丧命。

战前在挪威的犹太人人口约为2100人,其中773人被送往集中营,战后只有38人幸存,回到挪威。

互相讨论

  • 您觉得国会为什么会制定改善工人生活的法律?
  • 一次和二次世界大战时在您的祖国情况如何?
  • 互相讨论战争如何影响社会和在那里生活的居民。在战争时如何保障人权?
Soldater andre verdenskrigen med hjelmer og våpen. Foto.
GettyImages

请选正确答案

在挪威女性何时得到投票权?

请选正确答案

战间期是何时?

请选正确答案

德军何时占领挪威?

请选正确或不正确

阅读以下声明,何为正确?何为不正确?

挪威于1905年成为一个独立国家。
在1919年决定任何人每天工作时间不应超过10小时。
病假钱意指工人可在生病时向国家领钱。
一次世界大战于1905年至1910年间进行。
挪威积极参与一次世界大战。

请选正确或不正确

阅读以下声明,何为正确?何为不正确?

挪威在战间期经济情况良好。
二次世界大战起始于1939年德国入侵波兰。
二次世界大战时,统治挪威的是亲德非民主选举出的政府。
超过1万挪威人死于二次世界大战。
773名挪威籍犹太人被送到集中营,只有38人幸存。

点击图片

点击时间线上正确的时期。何时是二次世界大战?

choice-image