1814-1905年的挪威

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Nasjonalromantikken: Spill Grieg i klassen (for eksempel «I Dovregubbens hall» og/eller «Morgenstemning») og vis et av de nasjonalromantiske maleriene på lerretet/skjermen.

Snakk sammen

Her er det viktig å ta i bruk deltakernes egne erfaringer og tanker rundt nasjonalfølelse. Samtidig må læreren kjenne deltakergruppa si godt. Det kan sitte deltakere i gruppen som tilhører minoriteter og majoriteter i hjemlandet og det kan oppstå vanskelige situasjoner i klasserommet.

Nasjonaldagen feires på ulike måter rundt i verden. I Norge er det fokus på barna, barnetog, korpsmusikk, leker og is. Mange steder kan fokuset rundt nasjonaldagen være på militæret og ulike parader.

Forholdet mellom Norge og Sverige (og Danmark) er i dag vennskapelig. Vi har på mange måter felles verdier og kultur, og forstår hverandre språklig.

Stikkord til spørsmålet om utviklingen av Norge: grunnlov, nasjonalfølelse, unionsoppløsning, litteratur og kunst, dannelsen av politiske partier, industri, utvandring, humanistiske verdier inspirert av bl.a. den franske revolusjonen og den amerikanske uavhengighetserklæringen

Tips til undervisninga

Nasjonalromantikken: Spel Grieg i klassen (til dømes I Dovregubbens hall og/eller Morgenstemning) og vis eit av dei nasjonalromantiske måleria på lerretet/skjermen.

Snakk saman

Her er det viktig å bruke deltakarane sine eigne erfaringar og tankar om nasjonalkjensle. Samstundes må læraren kjenne deltakargruppa si godt. Det kan sitje deltakarar i gruppa som høyrer til minoritetar og majoritetar i heimlandet, og det kan oppstå vanskelege situasjonar i klasserommet.

Nasjonaldagar blir feira på ulike måtar rundt om i verda. I Noreg fokuserer vi på barn, barnetog, leikar og is. Mange stader står militæret og ulike paradar i fokus for nasjonaldagsfeiringa.

I dag er forholdet mellom Noreg og Sverige (og Danmark) venskapeleg. Vi har på mange måtar felles verdiar og kultur, og vi forstår kvarandre sine språk.

Stikkord til spørsmålet om utviklinga av Noreg: Grunnlov, nasjonalkjensle, unionsopplysing, litteratur og kunst, danning av politiske parti, industri, utvandring, humanistiske verdiar inspirerte av m.a. den franske revolusjonen og den amerikanske uavhengigheitserklæringa

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Digitale ferdigheter

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

gi eksempler på noen av de viktigste historiske hendelsene og prosessene som har dannet grunnlaget for framveksten av demokratiet i Norge  

Kjerneelement

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet

1814-1905年的挪威

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Maleri.
Stortingets kunstsamling

旧联盟的解体与新联盟的缔结

19世纪初在欧洲发生了几场战事,尤其是英法两边的大战,这场冲突称为拿破仑战争,丹挪联盟站在法国这一边,法国战败后,丹麦国王不得不将挪威割让给支持英国的瑞典。

丹麦和挪威因而于1814年解盟,当时许多挪威人希望挪威能够成为一个独立国家,112位权势人物因而聚集到Eidsvoll,为挪威独立制定宪法。挪威在这一年的5月17日立宪,因此1814年是挪威历史上重要的一年。

尽管如此,挪威被迫与瑞典结盟,到了1814年的11月,瑞典挪威联盟已成事实。与瑞典的联盟比之前与丹麦的联盟松散,挪威得以保留自己的宪法,只需做少许修改,也得到内政自治权。国民议会,挪威名Stortinget,于1814年组成。

外交政策由瑞典统治,两国的国王为瑞典国王,名叫Karl Johan,奥斯陆的主要道路就是以这位国王而名。

民族浪漫主义与挪威民族身份

Et maleri av en robåt i en norsk fjord. I båten sitter et brudefølge. Fjellene og vannet ser storslått og vakkert ut.
«在Hardanger的婚礼队伍» Adolph TidemandHans Gude 绘制

约于19世纪中叶,在欧洲艺术与文化发展中出现了一支新的宗派,称为民族浪漫主义。该主义的重点放在标榜民族特色,并将其从现实中高度美化。挪威明媚的自然风光尤其突出,农村生活被视为“典型的挪威”。民族浪漫主义表现在文学、美术和音乐当中。有许多人那时候为自己是挪威人自豪,也有许多人希望挪威成为一个独立国家。

与丹麦结盟数百年的结果是,挪威文的书写体是丹麦文,我们今天所讲的bokmål是挪威语化的丹麦文。在民族浪漫主义流行的时代,许多挪威人认为我们应该要有自己的书写文字,而不要是来自丹麦文的,因此语言学家Ivar Aasen周游挪威,收集各种方言的范例,从这些范例中创出新的一种书写体:nynorsk。自19世纪以来,nynorsk和bokmål都演变了很多,但两种都是官方书写标准。另外,萨米语也是挪威官方语言。

从农业到工业

过去,挪威是农业社会,在19世纪中叶,有约70%的人口居住在乡村地区,主要从事农业和打鱼。很多人的生活艰苦,人口不断增加,但没有足够的土地和工作,同时,城市也发生了变化,工厂兴起了,许多人从农村搬到城市里找工作。对很多工人家庭来说,城市生活很困难,工作时间长而且居住环境差,每个家庭往往有很多孩子,几个家庭住在同一间小单元里并不少见,许多儿童也不得不到工厂里工作,以助家计。

在1850年之前约有15%的人口住在城市里,到19世纪末期,住在城市的人口已占有总人口数的35%。在1900年时,就业人口有23%从事工业。1850年至1920年之间,约有80万挪威人移民到美国。

Svart-hvitt-bilde av et veveri. Et stort rom med mange vever på rad. Foto
Wilse, Anders Beer / Oslo Museum

一个自由独立国家

Kong Haakon 7. i uniform. Foto
Wilse, Anders Beer/Folkemuseet 国王Haakon七世

与瑞典国王起了政治上的分歧后,挪威国会于1905年6月7日宣布瑞典国王不再是挪威国王,并与瑞典解盟,瑞典对此的反应激烈,挪威瑞典之间几乎爆发战争,经过在这同一年的两次公投,决定与瑞典解盟,而且新的挪威国将实行君主制。
瑞典国王接受了公投结果,丹麦王子Carl被选为挪威的新国王,他采用了挪威王室的名字Haakon,从1905年直到他在1957年过世时,Haakon七世是挪威国王。

互相讨论

  • 在挪威我们为什么庆祝5月17日?
  • 不同国家庆祝国庆的方法各有不同,在您认得的国家是如何庆祝国庆的?与挪威的庆祝方式有何异同?
  • 在19世纪,许多挪威人的民族意识变的更强烈。何谓民族意识?它是怎么来的?
  • 强烈的民族意识有什么好坏之处?
  • 您觉得挪威瑞典联盟时期对两国今天的关系有何意义?
  • 您现在学到了一点有关挪威1814年至1905年间的历史,您觉得您所学到的一些知识,是对现代挪威的发展上有特别重要吗?
Norsk flagg og svensk flagg. Foto.
GettyImages

请选正确答案

挪威何时有自己的宪法?

请选正确答案

挪威何时与瑞典是联盟?

请选正确答案

Ivar Aasen如何创造出nynorsk?

请选正确或不正确

阅读以下声明,何为正确?何为不正确?

法国在拿破仑战争时战败后,丹麦国王将挪威割让给瑞典。
许多挪威人在与瑞典结盟后很高兴,因为他们觉得没有能力成为独立国家。
挪威宪法于1814年在Eidsvoll,由112位人士制定。
挪威国会于宪法制定5年后组成。
瑞典和挪威联盟的国王名叫Karl Johan。

请选正确或不正确

阅读以下声明,何为正确?何为不正确?

奥斯陆的主要道路以瑞挪联盟国王的名字命名。
民族浪漫主义在艺术上标榜民族特色。
19世纪的工人家庭有良好的工作条件和居住环境。
联盟解体后第一任挪威国王是丹麦人,名叫==Carl==。
丹麦王子==Carl==成为挪威国王时,取名==Harald==七世。

点击图片

点击时间线上正确的时期。Haakon七世何时是挪威国王?

choice-image